Coca-Cola Norway Hacked by Greek Hacking Scene (GHS)

บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Coca-Cola ถูกแฮ้กหน้าเว็ปไซต์โดยกลุ่มแฮ้คเกอร์ชาวกรีก โดยเว็ปไซต์ดังกล่าวเป็นเว็ปไซต์ Coca-Cola ของประเทศนอร์เวย์ถูก Deface หน้าเพจไป จุดสำคัญของข่าวนี้คือ บริษัทใหญ่อย่าง Coca-Cola ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและมีระบบ Infrastructure ของ Akamai ยังไม่สามารถต้านทานการแฮ้กจากกลุ่มแฮ้กเกอร์กลุ่มนี้ได้

ที่มา: thehackernews