Jobs

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (I-SECURE) เป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider) ระดับชั้นนำของประเทศ

ทางบริษัทให้บริการศูนย์เฝ้าระวังระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ Security Operation Center (SOC) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของข้อมูลแบบครบวงจร ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะมากกว่า 15 ปี

โดยในปี 2021 นี้ ทางบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจทางด้าน Cyber Security เพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการดูแลทางด้านความปลอดภับของระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายการใช้งานของลูกค้า

จึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมงานกับเรามากกว่า 50 อัตรา ในสายงานดังต่อไปนี้

หากคุณมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้าน Cyber Security และต้องการร่วมงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตในสายงานดังกล่าว

ส่งรายละเอียดแนะนำตัวเองและประสบการณ์ทำงานของคุณมาที่ : hr.isecure@i-secure.co.th

I-SECURE "WE CARE TRUST"


Cybersecurity Solution Advisor (CSA)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Cybersecurity Issue หรือ Cybersecurity Solution ให้กับลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับทีม Cybersecurity Engineer เพื่อออกแบบและนำเสนอ Cybersecurity Solution ที่ช่วยลูกค้ารับมือและหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
 • จัดทำ Presentation และ Proposal นำเสนองานเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า (Comply Spec หรือ TOR/RFP)
 • ช่วยเหลือ/สนับสนุนงานด้านการขายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ฺBusiness
  Relationships Team)
 • บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงานและหรือลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ยินดีพิจารณาโดย ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งงานหรือรับเคยรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับ Cybersecurity หรือระบบ IT อื่น ๆ อาทิเช่น Network, Database, Application หรือ System เป็นต้น
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security หรือ Endpoint/User Security เป็นต้น
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity Framework, Cyber Kill Chain หรือ MITRE ATT&CK™
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถคิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถให้คำแนะนำ และรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และ เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ (ไม่จำเป็นต้องทั้งหมด) Palo Alto Networks, Checkpoint, Fortigate, CrowdStrike, Symantec, Splunk, ArcSight, CyberArk, BeyondTrust, Aruba Networks, Meraki, VMware, Nutanix, Amazon Web Services (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องหรือเสริมกับตำแหน่งงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Cybersecurity Analyst

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์พฤติกรรมหรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงลึก อาทิ เช่น การบุกรุกระบบเครือข่าย, การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญขององค์กร, การแพร่กระจายของมัลแวร์และพฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานภายในองค์กร
 • ติดตาม เรียนรู้ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อทำงานร่วมกับทีมป้องกัน (Protection) ทีมเฝ้าระวัง (Detection) และทีมตอนสนองต่ออุบัติการณ์ (Response) ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ทีมงานและลูกค้า บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน

คุณสมบัติ

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity Framework, Cyber Kill Chain หรือ MITRE's ATT&CK
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security หรือ Endpoint/User Security เป็นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือยืดหยุ่นช่วงเวลาทำงาน (shift) และหมุนเวียนวันหยุดได้ (ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ)
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับการทำ SOC, Cybersecurity Analyst, Incident Response จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Certification - GCIA, GCIH, CEH, ECSA, CySA+ หรือ Certificate ที่เทียบเคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากรักงานให้คำปรึกษา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Cybersecurity Operator

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ เช่น การบุกรุกระบบเครือข่าย, การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญขององค์กร, การแพร่กระจายของมัลแวร์, พฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานภายในองค์กร
 • จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและเจ้าของระบบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน

คุณสมบัติ

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือยืดหยุ่นช่วงเวลาทำงาน (shift) และหมุนเวียนวันหยุดได้

Cybersecurity Responder (Intelligent Response Team)

Job description and responsibilities:

 • Handle and respond as part of Intelligent Response team to customers, as a goal to provide a recommendation to contain, eradicate and recover from cyber incidents.
 • Conduct host and network forensics, digital evidence triage and artifact analysis in support of incident response investigations.
 • Perform analysis on malware, discovered vulnerability and adversary tactic or tradecraft in various situations to improve the capability to respond and remediate security incident.
 • Develop, implement internal toolkits and utilize open source technologies to support and resolve security requirements or problems.
 • Plan a strategy to evaluate and improve cybersecurity readiness for customers, including via simulation and training.

Minimum qualifications:

 • Be able to expand your efforts to think and act like real adversaries and malicious threat actors. Not just trying to simulate them, but be like them in ethical and creative ways.
 • Be able to utilize programming skills or development tools to help solve complex or repetitive tasks.
 • Be able to communicate technical jargon into human-understandable language, both in Thai and English.

Preferred qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Experience in handling, analyzing and responding to a security incident, digital forensics, malware analysis, penetration testing, or network defenses.
 • Be able to manage and balance your own time among multiple tasks, taking as a leader when required.
 • Technical security certifications, including GCIH, GCFA or GREM.
 • Willingness to travel up to 30%

Full Stack Engineer

Role and responsibility:

 • Provisioning and monitoring infrastructure and software with the automated solution.
 • Design and build CI/CD process for developer team.
 • Maintain configuration of the cloud environment with centralizing configuration management.
 • Come up with the new ideas and processes to improve our core business process.
 • Sharing your knowledge with a team and the other engineers.
 • Take seriously about "security".

Qualifications:

 • 0 - 3 years of experience in IT-related fields.
 • Excellent in Python and Bash script.
 • Experience with Version Control System (VCS) like Git or Subversion.
 • Understanding the concept of continuous integration and continuous delivery, configuration management and container.
 • Understanding basic networking.
 • Have a CAN-DO attitude. Willing to learn new things.
 • Good communication in Thai and English.

Bonus Points:

 • Familiar with Continuous Integration and Continuous Delivery process (CI/CD).
 • Experience in Amazon Web Services (AWS), Docker, and Kubernetes.

Network Security Engineer

Responsibilities:

 • Responsible for presenting the entire Palo Alto Networks portfolio. Able to delivering training, workshops, and demonstrations/POC of the proposed solutions
 • Be a technical expert on Palo Alto Networks’ portfolio; networking, security, competition.
 • Designing validated solutions which address the identified customer security problems.
 • Responsible for implementing security solutions with various technologies ( Firewall, IPS, VPN and so on)
 • Provide hands-on technical support to sales; lead workshops, demonstrations, best practice sessions, workshops, and training sessions.
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Support business relationship team to deliver effective solutions, interaction with Product Management team, Marketing team, and Enablement teams to ensure that we continue to provide best solutions to our customers.
 • Cooperate with technical support team to provide in depth troubleshooting.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Minimum 1 years experience of networks security solution design, implementation, or architecture experience.
 • Understanding of security threats, Awareness of new security technologies, and ability to design security architecture for threats mitigation.
 • Intermediate knowledge of network security technologies, such as firewalls, remote access, intrusion detection and prevention, network segmentation, etc.
 • Minimum 3 years experience of various networking technologies implementation including switching, routing, wireless LAN and so on.
 • Good command of both spoken and written in English.
 • Be able to work efficiently under pressure.

Nice to have:

 • Deep understanding of Zero Trust design and implementation.
 • Palo Alto networks certifications.
 • Security, network/system administration or design related certifications.

SIEM Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากระบบหรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Machine Data) - SIEM หรือ Big Data Analytic
 • ออกแบบและติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากระบบหรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Machine Data)
 • นำเข้าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ข้อมูลจากระบบหรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Data Collection)
 • พัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Usecase Development)
 • พัฒนารูปแบบรายงานและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Report/Dashboard Developement)
 • จัดทำแผนงาน คู่มือ รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ SIEM หรือ Big Data Analytic ให้แก่ทีมงานหรือลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในงานใช้งาน Unix หรือ Linux ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความเข้าใจหรือมีความสามารถเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม Shell Script, Javascript หรือ Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SIEM (Splunk, ArcSight, ELK, ฯ), Log Management, Big Data Analytics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Software Engineer

Role and responsibility

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ Application ทั้ง Backend และ Frontend ขององค์กรบนแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อรองรับ Dynamic Load
 • บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล (Database, Cloud Storage, Big Data, Unstructured Data)
 • ใช้ DevOps ในการทำ Automation ต่างๆในองค์กร (Infra-as-a-Code)
 • สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Third-party Software มาทำให้เกิดประโยชน์ในองค์กร
 • เรียนรู้, พัฒนา, แก้ไขปัญหาของระบบต่างๆ ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 • ตระหนักถึงความปลอดภัยในการออกแบบหรือพัฒนา Software ต่างๆ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Unix, Linux และ AWS (Optional)
 • เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี สามารถบริหารงานด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง

Technical Skills

 • Backend: Java (and Tomcat), Python, NodeJS (at least 1 language is preferred)
 • Fontend: HTML, Javascript, CSS  (any frontend framework is optional)
 • Database: SQL Command , MySQL
 • Cloud technology: Basic-to-intermediate AWS experience
 • Version control: Git
 • DevOps tools : Jenkins (Optional)
 • Scripting: Shell script

Senior Penetration Tester (Ethical Hacker)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ควบคุมและดำเนินการทดสอบเจาะระบบโดยอ้างอิงตามมาตราฐานสากล
 • จัดทำรายงานผลการทดสอบเจาะระบบพร้อมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
 • จัดเตรียมแผนการดำเนินงาน และ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินงาน
 • เข้าร่วมประชุม และให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขหรือลดความเสียงตามช่องโหว่ที่ตรวจพบ
 • สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าสำหรับการใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการใช้บริการของบริษัท
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรบเผื่อพัฒนาบุลคลากรภายในทีม

คุณสมบัติ :

 • ยินดีพิจารณาโดย ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Offensive security เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งงานทดสอบเจาะระบบโดยตรง
 • สามารถทำงานในวันหยุด หรือ ทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานตามไซด์งานของลูกค้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มี Certification อย่างน้อย 3 ใบดังต่อไปนี้ OSCP , GIAC-GPEN , eMAPT หรือ Certificate ที่เทียบเคียงได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Web และ Mobile application , API services , AWS , Network , Infarstrue , Windows , Linux
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ OWASP WSTG , MSTG , ASVS และ NIST SP 800-115 และมาตราฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security หรือ Endpoint/User Security เป็นต้น
 • หากรักงานให้คำปรึกษา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Cyber Threat Hunter

Job description and responsibilities :

 • Perform research and development of methods and techniques for monitoring system operations and behaviors in order to accurately detect intrusion attacks, malicious software, and suspicious activities.
 • Perform malware research and malware detection; accurately detect intrusion attacks and suspicious activities include handle research and development of detection methods and technologies.
 • Develop and implement detection use cases or refine existing detection methods.
 • Responsible for creating filters, reports, dashboards, and alerts in support of Cyber Operations.
 • Coordinate collect logs from customer sites.

Qualifications :

 • Minimum of 3 years of Security Operations Center experience or related fields.
 • Knowledge of the security tools and techniques used by cybersecurity teams.
 • Experience with cybersecurity research and threat hunting.
 • Understanding of malware, threat vectors, and cybercrime tactics.
 • Understanding of the Cybersecurity Framework, Cyber Kill Chain or MITRE ATT&CK™ and intelligence lifecycles.
 • Understand the applicability of software vulnerabilities, such as the OWASP Top 10 threats.
 • Experience related to SIEM technologies.
 • Technical Security Certifications - GCTI/GCIA/CHFI/CEH/OSCP/CySA+ or other related certifications preferred.

Sales Engineer

Sales + Solution Consult

ลักษณะของงานหน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • เป็นทีมขายที่สามารถคุยเรื่องเทคนิคกับลูกค้าได้ ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคได้
 • หา New Opp โดยจะต้องระบุได้ถึง Pain Point ที่ลูกค้ามี พร้อมทั้ง Mapping เข้ากับ Product และ/หรือ Service ของบริษัทได้
 • ทำงานร่วมกับทีม Cyber Security Advisor เพื่อนำเสนอ Cyber Security Advisor ที่ช่วยลูกค้า รับมือ และ/หรือ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
 • จัดทำ Presentation และ Proposal เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า (Comply Spec หรือ TOR/RFP)
 • จัดทำ Cost Sheet และ Quotation และต้องสามารถทำการยื่นเสนอโครงการแบบ e-bidding ได้
 • สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าสำหรับการใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการใช้บริการของบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการขาย พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขายได้ตลอด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติด้านเทคนิค :

 • ถ้าเคยเป็น Presales ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ หรือโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งงานหรือ รับเคยรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับ Cybersecurity หรือ ระบบ IT อื่น ๆ อาทิเช่น Network, Database, Application, System หรือ Cloud เป็นต้น
 • มีความเข้าใจในข้อกำหนดทาง TOR/RFP สามารถตอบคำถามทางเทคนิคได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • นำเสนอคุณค่าของ Solution ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยต้องสามารถอธิบายได้ทั้ง Technical Solution และ Commercial Solution
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์หรือ โซลูชันทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security, Endpoint/User Security, Cloud Security และ Container Security เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ รวมถึงกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Cybersecurity และสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ เช่น NIST Cybersecurity Framework, CIS Controls, ISO27001, PCI-DSS, GDPR, PDPA เป็นต้น
 • หากมีความเข้าใจ หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับ (ไม่จำเป็นต้องทั้งหมด) Palo Alto Networks, Checkpoint, Fortigate, CrowdStrike, Imperva/Incapsula, Splunk, ArcSight, Attivo Networks, CyberArk, BeyondTrust, Proofpoint, Aruba Networks, Meraki, VMware, Nutanix, Amazon Web Services หรือ โปรดักส์ที่เป็นลักษณะ เดียวกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้อง หรือ เสริมกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็น คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ :

 • รักงานขาย รักงานให้คำปรึกษา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • ต้องการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา จริงใจในการนำเสนอโซลูชัน
 • สามารถให้คำแนะนำ และรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและ เขียนได้เป็นอย่างดี

Junior Security Engineer (SIEM Engineer)

Responsibility

 • ตอบคำถามและช่วยแก้ไขปัญหา (stand by support 27x4)
 • Preventive Maintenance (Onsite/Remote)
 • รับผิดชอบการ POC และการติดตั้งระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ (Lab) เพื่อหา Integrate Solution ตอบโจทย์ลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Support/Monitor SIEM solution สำหรับบริการ SOC ของบริษัทฯ (stand by support 27x4)
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ Log Collector
  • ประสานงานและติดตั้งอุปกรณ์
  • จัดเก็บ Log จากอุปกรณ์ต้นทาง
  • Support และ แก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ Log

Skill Requirement

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้าน IT หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจใน IT Security เป็นพิเศษฯ
 • มีความเข้าใจพื้นฐาน Network, System, Cloud Computing
 • สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Linux และคำสั่ง Linux Command ได้ (Ubuntu, CentOS)
 • สามารถเขียนคำสั่ง Shell Script ได้
 • สามารถเขียน Program เบื้องต้น ในภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น Python, Java, Windows Script
 • หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Log Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา

Senior Security Engineer (SIEM Engineer)

Responsibility

 • นำเสนอ Product และ Service ให้กับลูกค้า
 • Design/Solution (Hardware/Software/Plan) พร้อมทั้งนำเสนอ
 • รับผิดชอบในการ POC และการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ
 • รับผิดชอบในการบริหารโครงการ วางแผนและส่งมอบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ปรึกษา ตอบคำถามและช่วยแก้ไขปัญหา (stand by support 27x4)
 • รับผิดชอบในการทดสอบ Integration Solution ต่าง ๆ ให้กับระบบ SOC Infra ของบริษัทฯ
 • Support Monitor SIEM solution สำหรับบริการ SOC ของบริษัทฯ (stand by support 27x4)
 • ทดสอบ (Lab) เพื่อหา Integrate Solution ตอบโจทย์ลูกค้า
 • รับผิดชอบใในการติดต่อประสานงานกับ Vendor
 • รับผิดชอบในการผลักดัน และ Training ทีมงานภายใน

Skill Requirement

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้าน IT หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแล System หรือ Network หรือ Cloud อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสนใจใน IT Security เป็นพิเศษฯ
 • มีประสบการณ์ระบบปฏิบัติการ Linux และคำสั่ง Linux Command ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนคำสั่ง Shell Script ได้
 • สามารถเขียน Program เบื้องต้น ในภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น Python, Java, Windows Script
 • หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Log Management/SIEM Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับ SIEM Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Application Security Specialist (Senior)

Role & Responsibility :

 • Web Application Firewall , Database Firewall , Vulnerability Assessment Implementation, including tuning WAF rules based on vulnerabilities and attacks Leverage automation for testing and ensuring false positives are motivated.
 • Focusing on Web Application Security field, offensive and defensive thinking.
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Responsible for Proof Of Concept (POC) requested by the Sales team or customers.
 • Monitor performance and ensure system availability and reliability.
 • Web Application Security Consulting.
 • Co-operate with product vendors to provide in depth troubleshooting.
 • Responsible for day-to-day basis standby service and 24x7 operation.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications :

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Hands-on scripting experience in at least one of the following (Python, PHP, SQL).
 • Hands-on experience in at least one of the following (JSON, REST, SOAP or OAuth).
 • Hands-on experience in Web Application Firewall , Database Firewall , Vulnerability Assessment.
 • Knowledge or experience in web application attack and defense (OWASP top 10).
 • Knowledge or experience in networking skill and hardware.
 • Knowledge or experience in Web Server technology.
 • Knowledge or experience in capture the flags (CTF) challenge.
 • Service-mind and presentation skills are useful.
 • Good problem-solving skills.
 • Good reading of English.
 • Be able to work efficiently under pressure.
 • If have the Certification - CEH, ECSA, CySA+, GWEB or Certificate comparable will be given special consideration

Web Application Security Specialist (Junior)

Role & Responsibility :

 • Web Application Firewall , Database Firewall , Vulnerability Assessment Implementation, including tuning WAF rules based on vulnerabilities and attacks Leverage automation for testing and ensuring false positives are motivated.
 • Focusing on Web Application Security field, offensive and defensive thinking.
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Responsible for Proof Of Concept (POC) requested by the Sales team or customers.
 • Monitor performance and ensure system availability and reliability.
 • Web Application Security Consulting.
 • Co-operate with product vendors to provide in depth troubleshooting.
 • Responsible for day-to-day basis standby service and 24x7 operation.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications :

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Knowledge in basic networking skills.
 • Knowledge in basic coding (Python, PHP, SQL).
 • Knowledge in basic web application attack and defense (OWASP top 10).
 • Knowledge or experience in Web Server technology.
 • Service-mind and presentation skills are useful.
 • Good problem-solving skills.
 • Good reading of English.
 • Be able to work efficiently under pressure.

Endpoint Security Engineer

Role & Responsibility :

 • Endpoint Security product's server Implementation.
 • Endpoint Security's agent deployment.
 • Focusing on Endpoint Protection Security field, defensive thinking.
 • Support and troubleshoot related problems/incidents with installed software and server via phone/email
 • Threat investigation and root cause analysis
 • Cyber/Computer security research is challenging.
 • Provide Windows and Linux endpoint security.
 • Might be suitable for IT Support, Help Desk Support or others who interesting in Cyber Security field.

Qualifications :

 • 3 years + experience in IT Field. (System Administrator , IT Support or other).
 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Knowledge and understanding in OS/Application Vulnerabilities and countermeasures.
 • Knowledge in centralized software deployment (Active Directory/Group Policy, SCCM or shell script)
 • Knowledge in basic networking skill and hardware.
 • Interesting or have passion in cyber security research/defensive related field.
 • Service-mind and presentation skill are useful.
 • Good problem-solving skill.
 • Good reading of English.
 • Experience in Endpoint Security product is strong advantage.
 • Experience in IT-Support related job is strong advantage.
 • Must have can do attitude

Penetration Tester

 • ควบคุมและดำเนินการทดสอบเจาะระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
 • จัดทำรายงานผลการทดสอบเจาะระบบพร้อมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
 • จัดเตรียมแผนการดำเนินงาน และ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินงาน
 • เข้าร่วมประชุม และให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขหรือลดความเสียงตามช่องโหว่ที่ตรวจพบ

Qualifications :

 • ยินดีพิจารณาโดย ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Offensive security เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งงานทดสอบเจาะระบบโดยตรง
 • สามารถทำงานในวันหยุด หรือ ทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานตามไซด์งานของลูกค้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มี Certification อย่างน้อย 3 ใบดังต่อไปนี้ OSCP , GIAC-GPEN , eMAPT หรือ Certificate ที่เทียบเคียงได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Web และ Mobile application , API services , AWS , Network , Infarstructure , Windows , Linux
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ OWASP WSTG , MSTG , ASVS และ NIST SP 800-115 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security หรือ Endpoint/User Security เป็นต้น
 • หากรักงานให้คำปรึกษา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ