Jobs

The First Managed Security Service Provider (MSSP) in Thailand and The Best MSSP 2013-2015 awarded by Frost & Sullivan.I-SECURE was founded by a team of certified security enthusiasts who specialized in cybersecurity. With over 12 years of direct experiences in the industry, our mission is to professionally be "the most trusted advisor"​ for Thai companies through our world-quality services at an affordable price, from identification, protection, detection, and response.

We are open in the following positions:

Please your resume/CV to hr.isecure@i-secure.co.th


Cybersecurity Advisor (Presales)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Security Issue หรือ Security Solution ให้กับลูกค้า
  ออกแบบ IT Solution และแผนภาพระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำ Presentation, Proposal, Comply Spec หรือ TOR เพื่อสนับสนุนการขาย
 • บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ติดต่อประสานงานกับ Distributor และ Partner
 • อัพเดตข้อมูลข่าวสารด้าน Security อย่างสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและลูกค้า

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Computer Engineering, Computer Science, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่ง Security Consultant หรือ System Engineer
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์ Security ต่างๆ เช่น NG Firewall, IPS/IDS
 • มีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับ Server และ Storage, โครงสร้างพื้นฐาน Hyper Converge, Backup, Network Security, Cloud Computing เป็นต้น
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถวางแผนบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และ เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถคิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย สามารถแนะนำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Palo Alto Networks, CheckPoint, FortiGate, Aruba Networks, Meraki, VMware, Amazon Web Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เช่น PCNSE, CCNA, CCNA R&S จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Cybersecurity Analyst

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์พฤติกรรมหรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงลึก อาทิ เช่น การบุกรุกระบบเครือข่าย, การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญขององค์กร, การแพร่กระจายของมัลแวร์และพฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานภายในองค์กร
 • ติดตาม เรียนรู้ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อทำงานร่วมกับทีมป้องกัน (Protection) ทีมเฝ้าระวัง (Detection) และทีมตอนสนองต่ออุบัติการณ์ (Response) ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ทีมงานและลูกค้า บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน

คุณสมบัติ

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity Framework, Cyber Kill Chain หรือ MITRE's ATT&CK
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security หรือ Endpoint/User Security เป็นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือยืดหยุ่นช่วงเวลาทำงาน (shift) และหมุนเวียนวันหยุดได้ (ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ)
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับการทำ SOC, Cybersecurity Analyst, Incident Response จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Certification - GCIA, GCIH, CEH, ECSA, CySA+ หรือ Certificate ที่เทียบเคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากรักงานให้คำปรึกษา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Cybersecurity Operator

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ เช่น การบุกรุกระบบเครือข่าย, การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญขององค์กร, การแพร่กระจายของมัลแวร์, พฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานภายในองค์กร
 • จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและเจ้าของระบบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน

คุณสมบัติ

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือยืดหยุ่นช่วงเวลาทำงาน (shift) และหมุนเวียนวันหยุดได้

Cybersecurity Responder (Intelligent Response Team)

Job description and responsibilities:

 • Handle and respond as part of Intelligent Response team to customers, as a goal to provide a recommendation to contain, eradicate and recover from cyber incidents.
 • Conduct host and network forensics, digital evidence triage and artifact analysis in support of incident response investigations.
 • Perform analysis on malware, discovered vulnerability and adversary tactic or tradecraft in various situations to improve the capability to respond and remediate security incident.
 • Develop, implement internal toolkits and utilize open source technologies to support and resolve security requirements or problems.
 • Plan a strategy to evaluate and improve cybersecurity readiness for customers, including via simulation and training.

Minimum qualifications:

 • Be able to expand your efforts to think and act like real adversaries and malicious threat actors. Not just trying to simulate them, but be like them in ethical and creative ways.
 • Be able to utilize programming skills or development tools to help solve complex or repetitive tasks.
 • Be able to communicate technical jargon into human-understandable language, both in Thai and English.

Preferred qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Experience in handling, analyzing and responding to a security incident, digital forensics, malware analysis, penetration testing, or network defenses.
 • Be able to manage and balance your own time among multiple tasks, taking as a leader when required.
 • Technical security certifications, including GCIH, GCFA or GREM.
 • Willingness to travel up to 30%

DevOps Engineer

Role and responsibility:

 • Provisioning and monitoring infrastructure and software with the automated solution.
 • Design and build CI/CD process for developer team.
 • Maintain configuration of the cloud environment with centralizing configuration management.
 • Come up with the new ideas and processes to improve our core business process.
 • Sharing your knowledge with a team and the other engineers.
 • Take seriously about "security".

Qualifications:

 • 0 - 3 years of experience in IT-related fields.
 • Excellent in Python and Bash script.
 • Experience with Version Control System (VCS) like Git or Subversion.
 • Understanding the concept of continuous integration and continuous delivery, configuration management and container.
 • Understanding basic networking.
 • Have a CAN-DO attitude. Willing to learn new things.
 • Good communication in Thai and English.

Bonus Points:

 • Familiar with Continuous Integration and Continuous Delivery process (CI/CD).
 • Experience in Amazon Web Services (AWS), Docker, and Kubernetes.

Network Security Engineer

Responsibilities:

 • Responsible for implementing security solutions with various technologies ( Next-Generation Firewall, IPS, VPN and so on)
 • Responsible for implementing network solutions with various technologies (Routing, Switching, Wireless LAN, Load Balance, network monitoring and so on)
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Responsible for Proof Of Concept (POC) requested by Sale team or customers.
 • Monitor performance and ensure system availability and reliability
 • Co-operate with product vendors to provide in-depth troubleshooting.
 • Responsible for day-to-day basis standby service and 24x7 operation.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications:

 • Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
 • Focusing on various networking technologies implementation including switching, routing, wireless LAN and so on.
 • Focusing on various security technologies implementation including firewall, IPS, VPN and so on
 • Good command in both spoken and written in English.
 • Be able to work efficiently under pressure.

SIEM Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากระบบหรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Machine Data) - SIEM หรือ Big Data Analytic
 • ออกแบบและติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากระบบหรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Machine Data)
 • นำเข้าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ข้อมูลจากระบบหรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Data Collection)
 • พัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Usecase Development)
 • พัฒนารูปแบบรายงานและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Report/Dashboard Developement)
 • จัดทำแผนงาน คู่มือ รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ SIEM หรือ Big Data Analytic ให้แก่ทีมงานหรือลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในงานใช้งาน Unix หรือ Linux ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความเข้าใจหรือมีความสามารถเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม Shell Script, Javascript หรือ Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SIEM (Splunk, ArcSight, ELK, ฯ), Log Management, Big Data Analytics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Software Engineer

Role and responsibility

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ Application ทั้ง Backend และ Frontend ขององค์กรบนแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อรองรับ Dynamic Load
 • บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล (Database, Cloud Storage, Big Data, Unstructured Data)
 • ใช้ DevOps ในการทำ Automation ต่างๆในองค์กร (Infra-as-a-Code)
 • สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Third-party Software มาทำให้เกิดประโยชน์ในองค์กร
 • เรียนรู้, พัฒนา, แก้ไขปัญหาของระบบต่างๆ ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 • ตระหนักถึงความปลอดภัยในการออกแบบหรือพัฒนา Software ต่างๆ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Unix, Linux และ AWS (Optional)
 • เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี สามารถบริหารงานด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง

Technical Skills

 • Backend: Java (and Tomcat), Python, NodeJS (at least 1 language is preferred)
 • Fontend: HTML, Javascript, CSS  (any frontend framework is optional)
 • Database: SQL Command , MySQL
 • Cloud technology: Basic-to-intermediate AWS experience
 • Version control: Git
 • DevOps tools : Jenkins (Optional)
 • Scripting: Shell script

System Engineer

As a System Engineer, you will be responsible for Building security solutions & infrastructure for internal and customers.

Your main duties will consist of:

 • Building and maintain Privileged access management solution for existing or new customers during onboarding projects
 • Building and maintain IT infrastructure for existing or new customers during onboarding projects with Virtualization and Hyper-Converged Technology
 • Internal IT infrastructure administration
 • Keep documentation accurate with environment changes

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Engineer, Computer Science or IT related field
 • 1 - 3 years experience in IT-related fields
 • Basic knowledge and skill in Virtualization and Cloud-computing technology
 • Basic knowledge and skill in Server and Storage technology
 • Basic knowledge and skill in Windows Server systems Administration
 • Basic knowledge and skill in Linux/Unix systems Administration
 • Basic knowledge and skill in identify & authentication technology such as Active-Directory, LDAP, Radius and multi-factor authentication
 • Basic knowledge in a computer network, network protocol, computer/network security
 • Have a CAN-DO attitude. Willing to learn new things.
 • Strong analytical, problem-solving, communication and interpersonal skills.
 • Good in both Thai and English communication.