CISA Adds Two Web Shells to Exchange Server Guidance

CISA อัปเดตคำแนะนำสำหรับการป้องกันและรับมือกับการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน Microsoft Exchange Server

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐาน (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - CISA) ได้อัปเดตคำแนะนำสำหรับการป้องกันและรับมือกับการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน Microsoft Exchange Server ที่ถูกใช้โจมตีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์มัลแวร์ (Malware Analysis Reports - MAR) ที่อาศัยช่องโหว่ในการโจมตี

CISA ยังได้ทำการอัปเดตรายงานการวิเคราะห์มัลแวร์ที่มีอยู่ 7 รายการ พร้อมทั้งเพิ่ม YARA rules เพื่อช่วยตรวจจับมัลแวร์และป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านรายงานและคำแนะนำสำหรับการป้องกันและรับมือกับการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน Microsoft Exchange Server ได้ที่: https://us-cert.