Digital Transform อย่างปลอดภัยด้วย SOC as a Service จาก ไอ-ซีเคียว

เนื่องจากภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนในรูปแบบ วิธีการ อีกทั้งช่องทางของการโจมตีก็เพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน

สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายองค์กรต้องหาวิธีการป้องกันการโจมตีเหล่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิด ที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่องทางของการโจมตี อาทิเช่น Next-Generation Firewall, Web Application Firewall, Database Firewall, Next-Generation Endpoint และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย

 

ด้วยปัจจัยทางด้านความหลากหลายของเครื่องมือ ส่งผลให้แต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ (Expert Cyber Security Engineer) ที่มีทักษะและความชำนาญในเครื่องมือดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะทำการดูแลรักษาและปรับแต่งค่าของระบบให้สามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ ได้เสมอ

สิ่งสำคัญคือผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะต้องทำการเฝ้าระวังฯ เหตุการณ์ภัยคุกคามฯ โดยความท้าทายของการเฝ้าระวังฯ นั่นก็คือปริมาณของการแจ้งเตือน (Alerts) ที่เกิดขึ้นจาก Logs การใช้งานของแต่ละเครื่องมือ ซึ่งอาจจะมีปริมาณการแจ้งเตือนที่จำนวนมาก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้ทำการปรับ policy ที่เหมาะสม  ทำให้เกิด false positive สูงตามมา อีกปัจจัยหนึ่งคือไม่ได้มีการจัดทำ Log Correlations รวมถึงไม่มี process ในการตอบสนอง และรับมือต่อภัยคุกคามฯ ที่เป็นมาตรฐานชัดเจน

 
องค์ประกอบหลักในการมองหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ
จากปัญหาดังกล่าว หลายๆ องค์กรจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทางด้าน Cyber Security หรือเริ่มมองหาผู้ให้บริการที่มีศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center - SOC) เข้ามาทำหน้าเฝ้าระวังและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ทั้งนี้ปัจจัยหลัก ๆ ในการมองหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

People: ทีมงาน, ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะทางด้าน Cyber Security และต้องสามารถบริหารจัดการ (Operate) แบบ 24x7 ได้ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ (Skills) ให้กับทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
Technology: การลงทุนระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับภัยคุกคามโดยเฉพาะ (Technology) โดยองค์กรต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ (Hardware และ/หรือ Software) ของ Security Information & Event Management (SIEM) รวมไปถึง ฐานข้อมูลแหล่งข่าวอัจฉริยะในการเฝ้าระวังภัยคุกคามฯ (Threat Intelligent) เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามฯ จากทั่วโลก
Process: กระบวนการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในการตอบสนองต่อเหตุการณ์กรณีที่มีภัยคุกคามเกิดขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับรูปแบบของภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ

 

ภาพแสดงส่วนประกอบหลักของการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center - SOC)

 
7 คุณลักษณะที่บริการ SOCaaS จำเป็นต้องมี
การลงทุน ทั้ง 3 องค์ประกอบข้างต้น หลายๆองค์กรจึงเลือกใช้บริการแบบ SOCaaS (SOC as a Service) แทนการจัดตั้งศูนย์ SOC เป็นขององค์กรเอง โดยคุณลักษณะที่บริการ SOCaaS จำเป็นต้องมีดังต่อไปนี้

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 พร้อมศูนย์สำรองข้อมูลของผู้ให้บริการ (DR Site) เพื่อสำรองข้อมูลอย่างน้อย 1 สำเนา
ระบบ Security Information & Event Management (SIEM) สำหรับให้บริการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเป็นภัยคุกคามฯ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบ (Use Case Development) ให้ทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน โดยทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลแหล่งข่าวอัจฉริยะในการเฝ้าระวังภัยคุกคามฯ (Threat Intelligent) ได้
มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Data Collection and Data Processing), ทีมบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (SIEM Administrator & Architecture)
มีทีมผู้เชี่ยวชาญซี่งมีหน้าที่เฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าทำการตอบสนองเบื้องต้นต่อเหตุการณ์เมื่อมีการแจ้งเตือนจากระบบ (Event Intake) ตอบสนองเหตุการณ์ที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Intake), ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมคำแนะนำในการรับมือหรือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต รวมไปถึงให้คำปรึกษาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย (Incident/Cybersecurity Advisory)
มีทีมผู้เชี่ยวชาญซี่งมีหน้าที่ศึกษา ติดตาม และค้นคว้าเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบและเทคนิคการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา (Threat Hunting)
มีมาตราฐานการดำเนิน (Security Operation Procedure) เพื่อการดำเนินการตามมาตราฐานหากเจอภัยคุกคามฯ และมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
มีรายงานสรุปภัยคุกคามที่เกิดขึ้น พร้อมคำแนะนำ และ/หรือ วิธีการแก้ไข พร้อมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

ภาพแสดงส่วนประกอบหลักของการบริการแบบ SOCaaS (SOC as a Service)

 
สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการใช้บริการแบบ SOCaaS (SOC as a Service) 

ลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหา และทราบถึงสาเหตุของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจหรือกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
ลดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง (Implementation) และบริหารจัดการระบบ SIEM (Main tenant และ Support)
องค์กรสามารถโฟกัสทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางด้านเวลาไปยังงานส่วนอื่นๆ ที่มีความสำคัญและส่งผลประโยชน์กับธุรกิจ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certified และประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยฯ คอยดูแลระบบให้อยู่เบื้องหลัง
ได้รับการเฝ้าระวัง, แจ้งเตือน และป้องกันตลอดระยะเวลา 24x7x365 หากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นกับระบบที่มีความสำคัญในองค์กร
สามารถปรับลดเพิ่มได้ตามปริมาณการใช้งานระหว่างอายุสัญญา โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม (Scalable)

 

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (i-secure Company Limited) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีการดำเนินงานแบบมืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีจุดเด่น ดังต่อไปนี้

มีประสบการณ์ตรงในการให้บริการทางด้าน SOCaaS (SOC as a Service) มากกว่า 16 ปี
มีลูกค้าในระดับองค์กรที่ไว้วางใจในการใช้บริการ SOCaaS มากกว่า 120 ราย
ศูนย์เฝ้าระวังฯ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) และคุณภาพของบริการ (ISO/IEC 20000-1:2018)
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมการให้บริการหลักๆ ในแต่ละด้าน คอยเฝ้าระวัง และให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำหรับองค์กรที่สนใจบริการ SOCaaS (SOC as a Service)

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร: (+66) 2-615-7005
อีเมล: marketing@i-secure.