Ransomware gang donates part of ransom demands to charity organizations

กลุ่ม Ransomware "Darkside" ประกาศบริจาคค่าไถ่บางส่วนให้กับมูลนิธิการกุศล

กลุ่ม Ransomware "Darkside" มีการประกาศในเว็บไซต์ของทางกลุ่มเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการยืนยันถึงเจตนารมณ์การโจมตีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ทางกลุ่มจะโจมตีเฉพาะบริษัทใหญ่และจะนำเงินค่าไถ่บางส่วนไปบริจาคในมูลนิธิต่างๆ เพื่อการกุศล

นอกเหนือจากคำยืนยัน กลุ่ม Darkside ยังได้มีการแสดงหลักฐานบางส่วนของการโอนค่าไถ่จำนวนประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปให้กับองค์กร Children International (children.