WordPress Releases Security and Maintenance Updates

WordPress ได้ปล่อยอัปเดตตัวใหม่ออกมา
WordPress 5.3 และเวอร์ชันก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากหลายช่องโหว่ ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านั้นในการควบคุมเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ
หน่วยงาน CISA ได้เตือนให้ผู้ใช้และผู้ดูแลทำการตรวจสอบประกาศของ WordPress https://wordpress.