WordPress Releases Security and Maintenance Updates

WordPress ได้ปล่อยอัปเดตตัวใหม่ออกมา
WordPress 5.3 และเวอร์ชันก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากหลายช่องโหว่ ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านั้นในการควบคุมเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ
หน่วยงาน CISA ได้เตือนให้ผู้ใช้และผู้ดูแลทำการตรวจสอบประกาศของ WordPress https://wordpress.org/news/2019/12/wordpress-5-3-1-security-and-maintenance-release/ และให้ทำการอัปเดตเป็นWordPress เวอร์ชัน 5.3.1

ที่มา : WordPress Releases Security and Maintenance Updates