Alert (AA20-259A) Iran-Based Threat Actor Exploits VPN Vulnerabilities

CISA ออกแจ้งเตือนการโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์อิหร่านที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของ VPN ทำการโจมตีเครือข่าย

หน่วยงาน Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ได้ออกประกาศเเจ้งเตือนภัยรหัส AA20-259A ถึงกลุ่มแฮกเกอร์อิหร่านหรือที่รู้จักกันในชื่อ Pioneer Kitten และ UNC757 กำลังใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของ VPN ทำการโจมตีเครือข่าย โดยเเฮกเกอร์กลุ่มนี้ได้กำหนดเป้าหมายการโจมตีไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, หน่วยงานของรัฐบาล, หน่วยงานการดูแลสุขภาพ, การเงิน, การประกันภัยและภาคสื่อทั่วสหรัฐอเมริกา

สำหรับการบุกรุกเครือข่ายนั้นกลุ่มเเฮกเกอร์จะทำการสแกนจำนวนมากและใช้เครื่องมือเช่น Nmap เพื่อทำการสำรวจและระบุพอร์ตที่เปิดอยู่จากนั้นจะใช้ช่องโหว่ที่เกี่ยงข้องกับ VPN ที่ถูกเปิดเผยแล้วเช่น CVE-2019-11510 (Pulse Secure VPN), CVE-2019-11539 (Pulse Secure VPN), CVE-2019-19781 (Citrix VPN Appliance) และ CVE-2020-5902 (F5 Big-IP) ทำการโจมตี ซึ่งหลังจากทำการบุกรุกได้แล้วกลุ่มเเฮกเกอร์จะทำการยกระดับสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบและจะทำการติดตั้ง web shell ในเครื่องเป้าหมายเพื่อหาประโยชน์ต่างๆ จากเซิฟเวอร์ที่ทำการบุกรุก

นอกจากนี้ CISA และ FBI ได้สังเกตเห็นว่ากลุ่มเเฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือโอเพ่นซอร์สเช่น ngrok, Fast Reverse Proxy (FRP), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) directory browser และ web shells เช่น ChunkyTuna, Tiny และ China Chopper ในการโจมตี

ผู้ดูแลระบบควรทำการตรวจสอบระบบ VPN ว่าได้ทำการอัปเดตเเพตซ์ในอุปกรณ์แล้วหรือไม่ ซึ่งหากยังไม่ได้ทำการอัปเดตเเพตซ์ควรทำการอัพเดตอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันผู้ประสงค์ร้ายทำการโจมตีระบบ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบและผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการของเครื่องมือการโจมตีและ IOC การโจมตีได้ที่เเหล่งที่มา

ที่มา: us-cert.cisa.gov