FBI แจ้งเตือนรูปแบบการก่อกวน Zoombombing พุ่งเป้าการประชุมวีดิโอคอลออนไลน์

FBI Warns of Ongoing Zoom-Bombing Attacks on Video Meetings

FBI มีการประกาศแจ้งเตือน ถึงรูปแบบของการก่อกวนลักษณะใหม่ภายใต้ชื่อ Zoombombing ซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นอาศัยการเข้าถึงระบบประชุมวีดิโอคอลออนไลน์อย่าง Zoom, Microsoft Teams, หรือ WebEx และก่อกวนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ส่งเสียงรบกวนหรือเปิดกล้องเพื่อแสดงร่างกายเปลือย ก่อนจะบันทึกปฏิกิริยาการตอบสนองไปเผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

อ้างอิงจากการสอบสวนโดย FBI มีโรงเรียนในเขตแมสซาชูเซตส์อย่างน้อย 2 แห่งที่มีการแจ้งเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ โดยผู้ก่อเหตุเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ของทางโรงเรียนซึ่งใช้งานระบบ Zoom ก่อนจะมีการตะโกนก่อกวน, ดูหมิ่นรวมไปถึงเปิดเผยที่อยู่ของอาจารย์ของโรงเรียน

การป้องกันเหตุในลักษณะนี้สามารถทำได้ผ่านการตั้งค่าระบบประชุมออนไลน์ให้เหมาะสม โดยในกรณีของ Zoom นั้น ทาง FBI แนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งค่าให้การประชุมเป็น Private เสมอ, ไม่แชร์หรือเผยแพร่ลิงค์สำหรับเข้าถึงในเครือข่ายสังคมออนไลน์, กำหนดค่า Screen sharing ให้เฉพาะกับ Host ของการประชุม รวมไปถึงตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าถึง

ที่มา: bleepingcomputer.com