ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออก พรบ. ฉบับปรับปรุงใหม่ ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดของตัว พรบ. : http://www.