McLaren Health Care ข้อมูลรั่วไหล กระทบต่อผู้ใช้งานกว่า 2.2 ล้านราย

McLaren Health Care (McLaren) ออกมาประกาศเรื่องข้อมูลของผู้ใช้งานในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมกว่า 2.2 ล้านรายรั่วไหลออกสู่สาธารณะ โดย McLaren เป็นระบบการดูแล (more…)