Adobe เพิ่มระบบ 2FA ในผลิตภัณฑ์ Magento เพื่อป้องกันการโจมตี Card Skimming Attack

Adobe ได้ประกาศเพิ่มการรับรองการใช้ Two-factor authentication (2FA) ในผลิตภัณฑ์ Magento เพื่อตอบสนองต่อการโจมตีที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งการใช้ 2FA จะช่วยป้องกันผู้โจมตีที่พยายามทำการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทีม Security Operation ของ Adobe ได้เปิดเผยว่าการโจมตีกว่า 75% ในผลิตภัณฑ์ Magento นั้นเกิดขึ้นในลักษณะ Web Skimming (หรือที่รู้จักคือ Magecart หรือ e-skimming) โดยหลังจากการบุกรุกแล้ว ผู้โจมตีจะพยายามใช้สคริปต์ในการลักลอบบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตและการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ซึ่งใช้ Magento เพื่อพยายามขโมยข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้บริษัท Sansec ได้เปิดเผยถึงโจมตีรูปแบบนี้ผ่านกลุ่มแฮกเกอร์สัญชาติเกาหลีเหนือ Lazarus หรือ Hidden Cobra ที่ได้ทำการขโมยข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Magento

ทีม Security Operation ของ Adobe ยังกล่าวอีกว่าการใช้งาน 2FA ก่อนเข้าสู่ระบบพอร์ทัลของผู้ดูแลระบบ Magento จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและลดการโจมตี ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้ที่ทำการบุกรกไม่ให้เข้าถึงพอร์ทัลของผู้ดูแลระบบด้วยบัญชีที่ถูกบุกรุก สำหรับส่วนขยายการใช้งาน 2FA นั้นจะติดตั้งเป็น Core Bundled Extension (CBE) โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งหรืออัพเกรดเป็น Magento Open Source หรือ Commerce 2.4.X

ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ควรทำการอัพเกรดระบบเพื่อใช้งาน 2FA ในป้องกันผู้ประสงค์ร้ายเข้าถึงระบบของผู้ดูแลระบบ

ที่มา: bleepingcomputer

FBI ออกคำเตือนเกี่ยวกับการโจมตีด้วย e-skimming (Magecart)

 

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนสำหรับภาคเอกชนของสหรัฐเกี่ยวกับการโจมตีแบบ e-skimming หรือที่รู้จักกันในชื่อ web skimming หรือ Magecart attacks.