Watch out! Malware Analysis Sandboxes could expose sensitive data of your organization

นักวิจัยพบองค์กรทำข้อมูลหลุดผ่าน Sandbox ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์
ผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทข่าวกรองภัยคุกคาม Cyjax ได้วิเคราะห์ไฟล์ที่อัปโหลดโดยองค์กรขึ้นไปบน Sandbox ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์แล้วพบว่าองค์กรได้อัปโหลดเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญขึ้นไป นักวิจัยวิเคราะห์เฉพาะเอกสาร PDF และไฟล์อีเมล (.msg และ. eml) ที่อัปโหลดไปยัง Sandbox ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อสามเจ้าเป็นเวลาสามวัน โดย Sandbox ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์ทั้งสามเจ้าที่นำมาวิเคราะห์นี้เปิด public feed ให้ผู้ใช้งานสามารถดูและดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ที่ผู้ใช้งานคนอื่นอัปโหลดขึ้นไปได้
จากการคัดแยกเอกสาร PDF และไฟล์อีเมล (.msg และ. eml) ที่ถูกอัปโหลดขึ้นไป พบไฟล์ที่ไม่มีอันตราย 200 ไฟล์ซึ่งเป็นใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อ ในกรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญพบว่าบริษัทที่ให้บริการเครื่องมือในการใช้งานที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ดูแลระบบวินโดว์เคยส่งใบคำสั่งซื้อลงใน Sandbox ซึ่งบริษัทไม่สนใจว่าไฟล์เหล่านี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน feed ของ Sandbox
จากการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ทำให้เราสามารถระบุได้ว่าใครกำลังใช้ซอฟต์แวร์รวมถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อในแต่ละองค์กร : นี่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ไม่หวังดีที่ต้องการทำ spear phishing หรือทำการโจมตีด้วย Business Email Compromise (BEC)
นักวิจัยสรุปว่าปริมาณของเอกสารสำคัญที่รวบรวมได้ในเวลาเพียงสามวันก็เพียงพอที่จะทำให้หลายๆ องค์กรขาดความมั่นคง ในหนึ่งเดือนผู้ไม่หวังดีจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดเป้าหมายหลายอุตสาหกรรมและขโมยข้อมูลประจำตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายราย
โดยนักวิจัยแนะนำว่าองค์กรควรทำความเข้าใจการทำงานของ Sandbox ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์ว่าจะมีการแชร์ไฟล์ที่ถูกอัปโหลดให้ผู้ใช้งานคนอื่นสามารถดูและดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ได้ จึงไม่ควรอัปโหลดไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญ

ที่มา:securityaffairs