Conti ransomware ยุติปฏิบัติการ เพื่อรีแบรนด์กลุ่มให้เล็กลง

กลุ่ม Conti ransomware ที่โด่งดังได้ยุติปฏิบัติการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยหัวหน้าของกลุ่ม Conti แจ้งว่าจะไม่มีการใช้ชื่อ Conti อีกต่อไป

ข้อมูลนี้มาจาก Yelisey Boguslavskiy จากบริษัท Advanced Intel ซึ่งทวิตว่าระบบที่ใช้ในปฏิบัติการของกลุ่ม Conti ได้ปิดตัวลงแล้ว ในขณะที่เว็บไซต์ที่เข้าถึงได้จากสาธาณะอย่าง 'Conti News' และเว็บไซต์สำหรับการเจรจาเรียกค่าไถ่ยังคงออนไลน์อยู่ แต่ Boguslavskiy บอกกับ BleepingComputer ว่า Tor admin panels ที่สมาชิกใช้ในการพูดคุย และเผยแพร่ข่าวการรั่วไหลของข้อมูลนั้นออฟไลน์อยู่ นอกจากนี้ BleepingComputer ยังได้รับแจ้งว่าบริการภายในอื่นๆ เช่น rocket chat servers กำลังจะถูกยกเลิกการใช้งาน

แม้ว่าจะค่อนข้างแปลกที่ปฏิบัติการของกลุ่ม Conti จะปิดตัวลง ทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการโจมตีรัฐบาล Costa Rica แต่ Boguslavskiy เชื่อว่าการโจมตีนี้มีขึ้นเพื่อถ่วงเวลาให้สมาชิกของกลุ่มค่อยๆย้ายการปฏิบัติการไปยังชื่อกลุ่มใหม่ที่เล็กลงกว่าเดิม

ซึ่งการค้นพบของ AdvIntel นำไปสู่ข้อสรุปคือ “เป้าหมายเดียวที่ Conti ต้องการในการโจมตีครั้งสุดท้ายคือการใช้แพลตฟอร์มในการประชาสัมพันธ์ว่าจะยุติปฏิบัติการ และกลับมาใหม่ในรูปแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม”

(more…)