Multi-platform card skimmer found on Shopify, BigCommerce stores

นักวิจัยพบสคริปต์ Skimmer ชนิดใหม่ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของร้านค้าที่ถูกบุกรุกอย่างเช่น Shopify และ BigCommerce

นักวิจัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Sansec ได้เปิดเผยถึงสคริปต์ Skimmer (Magecart) ชนิดใหม่ที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของร้านค้าที่ถูกบุกรุกอย่างเช่น Shopify, BigCommerce, Zencart และ Woocommerce

นักวิจัยจาก Sansec กล่าวว่า Skimmer ชนิดใหม่นี้จะใช้ระบบโฮสต์อีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify และ BigCommerce ในทางที่ผิด โดยจะทำการแสดงหน้าการชำระเงินปลอมก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่แบบฟอร์มการชำระเงินจริงและใช้ keylogger เพื่อบัญทึกข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจะแสดงข้อผิดพลาดในการชำระเงินและเมื่อผู้ใช้ทำการกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ข้อมูลที่ถูกบันทึกจะถูกส่งกลับไปยังผู้ประสงค์ร้ายและจะทำการรีไดเร็คกลับไปยังขั้นตอนการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ

นักวิจัยยังกล่าวอีกว่าจากการวิเคราะห์การ exfiltrate ของ Skimmer ชนิดใหม่นี้ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังโดเมนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเข้ารหัสโดยใช้การเข้ารหัสแบบ base64 ซึ่งตัวอย่างของโดเมนดังกล่าว ได้แก่ zg9tywlubmftzw5ldza[.]com, zg9tywlubmftzw5ldze[.]com และอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์ Online Store และควรทำการตรวจยอดเงินการใช้จ่ายบัตรเคดิตอยู่เสมอ หากพบยอดชำระผิดปกติให้ทำการติดต่อธนาคารเพื่อเเจ้งยกเลิกบัตร

ที่มา: bleepingcomputer