NSA ออกแจ้งเตือนถึงกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายพยายามเข้าถึง Cloud-based ขององค์กร ผ่าน Supply-chain attack บนซอฟต์แวร์ SolarWinds Orion

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ National Security Agency (NSA) ได้ออกเผยเเพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเทคนิคที่แฮกเกอร์ใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงจาก Local network ที่ถูกบุกรุกไปยัง Cloud-based infrastructure ขององค์กรหรือบริษัท

การเผยเเพร่คำแนะนำสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์มีการตรวจพบ Supply-chain attack บนซอฟต์แวร์ SolarWinds Orion ที่อาจทำให้กลุ่มผู้ประสงค์ร้ายสามารถเข้าถึง Local network ขององค์กรหรือบริษัท โดย NSA ได้อธิบายเทคนิค Tactics, Techniques, and Procedures (TTPs) ที่แฮกเกอร์ใช้สองเทคนิคเพื่อเพิ่มการเข้าถึงจาก Local networks ที่ถูกบุกรุกไปยัง Cloud-based infrastructure ไว้ดังนี้

เทคนิคเเรกกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายที่สามารถเข้าถึง SSO infrastructure และสามารถขโมยข้อมูล Credential หรือ Private key ได้จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้ในการปลอมแปลง Security Assertion Markup Language (SAML) tokens เพื่อเข้าถึง Cloud-based infrastructure ขององค์กรหรือบริษัท
เทคนิคที่สองผู้ประสงค์ร้ายจะใช้ประโยชน์จาก Credential ของบัญชีผู้ดูแลระบบที่ถูกบุกรุกทั่วโลก ทำการเพิ่มบัญชีบนบริการระบบคลาวด์แอปพลิเคชัน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรบนระบบคลาวด์อื่น ๆ ขององค์กร์ที่บุกรุก
NSA ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเทคนิคทั้งสองไม่ได้เป็นเทคนิคใหม่และเทคนิคทั้งสองนี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2017 แล้ว นอกจากนี้ NSA ยังกล่าวอีกว่าเทคนิคทั้งสองเทคนิคไม่ได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ Federated Authentication แต่เป็นการละเมิดฟังก์ชันที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ Local network หรือบัญชีผู้ดูแลระบบถูกบุกรุก ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่เเหล่งที่มา

ที่มา: zdnet | media.defense.gov