Microsoft won’t patch SMBv1 flaw that only an idiot would expose


Impact Level : Critical

Affected Platform : SMBv1, Windows

Conclusion : "SMBLoris" ช่องโหว่ใหม่บน SMBv1 มาแล้ว ปราศจากแพตช์จากไมโครซอฟต์
ในงานสัมมนาด้านความปลอดภัย DEF CON 25 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดนั้น นักวิจัยด้านความปลอดภัย Sean Dillon (zerosum0x0) และ Zach Harding (Aleph-Naught-) จากบริษัท RiskSense ได้มีการเปิดเผยช่องโหว่ใหม่บน SMBv1 ชื่อ "SMBLoris" ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการโจมตีแบบ DoS ได้
ช่องโหว่ SMBLoris นั้นได้เคยถูกแจ้งให้กับทางไมโครซอฟต์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (ก่อนงาน Black Hat และ DEF CON) อย่างไรก็ตามทางไมโครซอฟต์มีการแจ้งว่าช่องโหว่นี้จะไม่มีแพตช์เพื่อแก้ไขช่องโหว่ออกมาอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อยู่ในระดับปานกลาง (บางรายงานข่าวแจ้งว่าไมโครซอฟต์จะไม่มีการปล่อยแพตช์ในทันที) ซึ่งส่งผลให้ช่องโหว่นี้สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็น n-day
ช่องโหว่ SMBLoris เกิดขึ้นในส่วนของ NBSS หรือโปรโตคอล NetBIOS Session Service ในทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SMB นั้น NBSS จะมีการจองพื้นที่ในหน่วยความจำเอาไว้จำนวน 128 KB ซึ่งจะถูกคืนให้กลับระบบในกรณีที่การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ผู้โจมตีสามารถใช้กลไกนี้ในการสร้างการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานหน่วยความจำได้เรื่อยๆ จนหมด โดยจากการสาธิตในงาน DEF CON การโจมตีนี้สามารถดึงหน่วยความจำมาใช้ได้ถึง 32 GB จนจำเป็นต้องมีการรีบูต

Recommendation : ในกระบวนการลดผลกระทบจากช่องโหว่นี้นั้น ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการจำกัดการเชื่อมต่อในลักษณะที่มาจากแหล่งที่มาเดียวกันจากอินเตอร์เน็ตที่มีจำนวนมากๆ เอาไว้และทำการปิดการเชื่อมต่อทิ้งเมื่อถึงจุดอันตราย

ที่มา : The Register