Crims pull another SWIFT-ie, Indian bank stung for nearly US$2m

ธนาคารสัญชาติอินเดีย City Union Bank ได้มีการประกาศแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากตรวจพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติจากระบบ SWIFT ของทางธนาคารและยืนยันผ่านทางประกาศว่าระบบของธนาคารถูกโจมตี โดยผู้โจมตีประสบความสำเร็จในการถอนเงินออกจากธนาคารไปได้เกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อ้างอิงจากแถลงการณ์ของธนาคาร ทางธนาคารได้มีการยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากองค์กรอาชญากรข้ามชาติที่มุ่งโจมตีระบบของธนาคารโดยตรง และยืนยันว่าไม่มีการร่วมมือของบุคคลภายในในการโจมตีแต่อย่างใด
สำหรับธุรกรรมที่ถูกดำเนินการผิดปกตินั้นประกอบด้วย 3 ธุรกรรมย่อยซึ่งทั้งหมดนั้นถูกบล็อคอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยหนึ่งในสามของธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินมูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการยืนยันว่ามีการส่งคืนเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว ทาง City Union Bank จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารปลายทางเพื่อเจรจาขอยกเลิกการทำธุรกรรมและกู้คืนเงินในแต่ละธุรกรรมต่อไป
ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงวิธีการที่ผู้โจมตีดำเนินการเพื่อโจมตีระบบ

ที่มา : theregister